06 28202065         info@laatjeziencoaching.nl

Privacy statement

Privacy statement ‘Laat je zien coaching’

Laatstelijk gewijzigd op 6 augustus 2018

‘Laat je zien coaching’ is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens als beschreven in dit privacy statement.

Contactgegevens:

Laat je zien coaching
Den Haag
www.laatjeziencoaching.nl
info@laatjeziencoaching.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bent bij ‘Laat je zien coaching’ of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld als opdrachtgever voor het opvragen van informatie of een offerte.

Waarvoor gebruikt Laat je zien coaching persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens voor het kunnen opstellen van een offerte, het opnemen van contact over gestelde vragen of voor het kunnen maken van coachingsafspraken, het kunnen documenteren van coachingsverslagen, en het kunnen factureren voor geleverde diensten en uitvoeren van andere handelingen die samenhangen met het uitvoeren van de coachingsovereenkomst. Hieronder valt ook het jou kunnen benaderen met een verzoek tot het geven van een recensie. Ook voor het kunnen uitvoeren van wettelijke plichten verwerken we persoonsgegevens, zoals voor het kunnen doen van belastingaangifte.

Verder kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het aan jou of jouw organisatie kunnen toesturen van nieuwsberichten of het doen van een persoonlijk aanbod. Gebruik voor marketingdoeleinden kan alleen als jij respectievelijk jouw organisaties hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

‘Laat je zien coaching’ verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, hierover informatie opvraagt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
overig
– online reacties van jou

– correspondentie tussen jou en Laat je zien coaching,
– gespreksverslagen/tekeningen van coachingstrajecten
– andere gegevens die je actief aan ‘Laat je zien coaching’ verstrekt

Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens

Contactgegevens en betalingsgegevens

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is dat ‘Laat je zien coaching’ met jou in contact kan treden over een offerte aanvraag, vragen hierover, het maken van afspraken over coaching, via telefoon c.q. WhatsApp c.q. per e-mail. Adresgegevens en bankrekeningnummer hebben we nodig om op een juiste manier te kunnen factureren en voor het kunnen voeren van een financiële administratie.

Online reacties

Wij zijn actief op sociale media, omdat we daar nieuws, artikelen, acties en inzichten delen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Als je reageert op berichten van ons op onze website of sociale media (zoals Facebook, Snapchat of Instagram), zijn deze reacties voor anderen zichtbaar. Afhankelijk van het medium is het zichtbaar voor iedereen (openbaar), dan wel voor een beperkte groep mensen (bijvoorbeeld bij een besloten groep op Facebook die wij beheren).

Delen we jouw gegevens met anderen?

We delen jouw gegevens of die van jouw organisatie of bedrijf in principe niet met iemand anders, tenzij er een wettelijke plicht is die ons daartoe verplicht (bijvoorbeeld bij belastingaangifte via een boekhouder) of het noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven of hiervan nakoming te bewerkstelligen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens anders dan contactgegevens die door de cliënt diens leidinggevende of opdrachtgever worden verstrekt, hebben uitsluitend tot doel:

– de coach die de cliënt heeft uitgekozen inzicht te verschaffen in de doelstelling van het coachtraject;
– de opdrachtgever of leidinggevende van de cliënt inzicht te verschaffen in het bereiken van de doelstellingen van het traject. 
– ‘Laat je zien coaching’ en de organisatie van de opdrachtgever of leidinggevende inzicht te verschaffen over de doelmatigheid van de coaching, de kwaliteit, en de tevredenheid van de cliënt en de opdrachtgever of leidinggevende over de coaching.

Bewaartermijn gegevens

‘Laat je zien coaching’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt. De persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers en leidinggevenden worden 7 jaar bewaard. Persoonsgegevens van een ieder die contact heeft met Laat je zien coaching zonder dat er een overeenkomst tot stand komt, worden maximaal 1 jaar bewaard.

Cookiebeleid website ‘Laat je zien coaching’

Voor iedereen die www.laatjeziencoaching.nl bezoekt geldt het volgende. Laat je zien coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het afmelden voor cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

Aanpassingen privacy statement website ‘Laat je zien coaching’

‘Laat je zien coaching’ is te allen tijde bevoegd om dit privacy statement aan te passen en het aangepaste statement op de website te plaatsen zonder websitebezoekers daar expliciet over te informeren.

Beveiliging

De persoonsgegevens die je als klant of opdrachtgever aan ‘Laat je zien coaching’ verstrekt worden in een beveiligde en versleutelde omgeving opgeslagen. De verwerking vindt in Nederland plaats. Laat je zien coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen van persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@laatjeziencoaching.nl o.v.v. ‘privacy’.

Inzage, aanpassing, verwijdering, intrekking toestemming, overdracht persoonsgegevens

Diegenen die het betreft of daartoe bevoegd zijn hebben ten alle tijde de mogelijkheid om de aan ‘Laat je zien coaching’ verstrekte op henzelf respectievelijk organisatie betrekking hebbende persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen. Ook hebben zij ten alle tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Ook heb je recht op overdracht van jouw persoonsgegevens en het indienen van bezwaar met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verzoeken om inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensverwerking, het intrekken van gegeven toestemming of het indienen van bezwaar kun je per e-mail sturen naar info@laatjeziencoaching.nl o.v.v. ‘privacy’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de bevoegde persoon is gedaan kan in voorkomende gevallen om een legitimatie worden gevraagd. Maak in dat geval in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. ‘Laat je zien coaching’ reageert zo snel mogelijk op je verzoek, doch in ieder geval binnen 4 weken. Laat je zien coaching wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Social media

Facebook
Facebook
LinkedIn

Contact

  06 28202065
  info@laatjeziencoaching.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfslocatie: Den Haag
KvK: 71949933
BTW: NL001587368B18